Salgs- og leveringsbetingelser


Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vor virksomhed på nedstående salgs- og leveringsbetingelser.

1. Tilbud bortfalder efter 21 dage - mellemsalg forbeholdt - når intet andet er angivet.
Endelig aftale om levering er først indgået, ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er gældende.

2. Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, særlige egenskaber m.v. bør indhentes før varens brug.
Sådanne oplysninger er kun vejledende, og kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er påført ordrebekræftelsen.
Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af mængder m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar.

3. Vi påtager os os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftlig materiale om produkter, udarbejdet af vore leverandører.
Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

4. Ordrebekræftelsen er automatisk accepterede efter 24 timer fra fremsendelse.

1. Alt salg sker til priser der er gældende på leveringsdagen, medmindre andet er aftalt. Priserne gælder ab fabrik, med mindre andet er aftalt. Angivne priser i prislister er uforpligtende, og kan til enhver tid ændres uden varsel.

2. Der tages forbehold for prisforhøjelse fra vore leverandører, ligesom evt. opgivne fragtrater er uforbindende.
Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, der indtræder efter vor ordrebekræftelse, bæres af køber.

3. Alle priser er angivet som eksl. moms

4. Der tages forbehold for prisregulering imellem 2 ordre, såfremt vores varsel på 4 uger er overholdt. Prisvarsling udsendes til berørte kunder

1. Det jvf. ordrebekræftelse anførte leveringstidspunkt er uden forbindelse for vor virksomhed, med mindre andet er aftalt.
Skulle købers forhold medføre, at levering ikke kan ske jvf. aftale, har sælger ret til fakturering til aftalt leveringstidspunkt.

2. Er der truffet aftale om levering på købers plads eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som lastvogn efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for beskadigelse af køretøj og omgivelser.
Køber er forpligtet til at foretage modtagerkontrol.
Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes af køber, er sælger berettiget til at foretage levering på leveringsstedet, uanset om købers repræsentant antræffes.
Følgeseddel eller transportørens køreseddel/fragtbrev anses i så fald som dokumentation for korrekt gennemført levering.

3. Udgifter i forbindelse med opstået ventetid for aflæsning, samt omkostninger som følge at at køber ikke kan modtage leverancen til aftalt leveringstid, faktureres til køber.

4. Ved ordrer på 6 plader eller derunder tages der forbehold for buler og ridser. Risikoen for varen overgår til køber ved levering.

5. Ved genbestilling at varer kan der forekomme nuanceforskel i belægningsfarven.

1. Forudsat aftalt varekredit, sker betalimg efter de for købers konto hos os gældende betalingsbetingelse, når intet andet er udtrykkeligt anført i vor ordrebekræftelse.

2.Købesummen faktureres og forfalder til betaling regnet fra aftalt leveringstidspunkt.

3. Skulle levering ikke ske som aftalt grundet købers forhold, faktureres købesummen til aftalt leveringstidspunkt, og forfalder til betaling regnet herfra. Såfremt betaling for en leverance ikke sker rettidig, er vi, uden herved at pådrage os noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderlige leverancer til køber uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

4. Rabatter at enhver art ydes kun på betingelse at rettidig betaling.
Der ydes ingen rabatter på offentlige afgifter.

5. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.
Rentesatsen udgør - hvis ikke andet er særskilt aftalt eller påført vor ordrebekræftelse/faktura - 2% pr. pr. påbegyndt måned.
Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling, og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

6. Ejendomsretten til leverede varer overgår først til køber, når fuld betaling herfor er indgået på vor konto.

Omstændigheder der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes vor forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, leverandørs, transportørs eller trejdemands svigt og

1. lignende, fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse.


2. Vor virksomhed skal af køber holdes skadeløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor trejdemand for sådanne skader eller sådan tab, som H.P. Ståltag ApS efter punkt 5.3 og 5.4 ikke er ansvarlig for.

3. Vor virksomhed er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse.
Vor virksomhed er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet eller leveret af køber.

4. Vor virksomhed er i intet tilælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagbøder eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Ved mangler som skyldes fejl eller forsømmelse fra vor virksomhed, begrænses vort ansvar således til levering af mangelfri vare.

1. Købers ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales i de enkelte tilfælde.
De med ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring samt forrentning som følge af udskudt levering dækkes af køber.

2. Købers annulering af ordre skal aftales i de enkelte tilfælde. De med annuleringer forbundne omkostninger, dækkes af køber.

3. Ændringer af ordre kan i tilfælde medføre ændret leveringsdato for den fulde mængde.

1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert tilfælde, og mod retuneringsgebyr på 30% af faktureret pris.
Varerne skal være ubrugte, i mangelfri tilstand. Varerne skal være fri for smuds m.v.
Speciel tilvirkede og specielt indkøbte varer tages ikke retur.
Kun almindelige standard varer modtages retur og kun efter forudgående aftale.

1. Vareprøver viser kun farve og kvalitet i almindelighed, hvorfor vi ikke er erstatningsansvarlige for eventuelle afvigelser, med mindreafvigelserne er væsentlige.

1. Køber må straks ved modtagelse, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for evt. mangler.
Reklamation over mangler, herunder mængde afvigelse, der er eller burde have været konstateret ved en sådan gennemgang, må fremsættes straks og senest 3 dage efter varens levering for at kunne tages til følge.
Ved reklamation over plader, skal der foreligge dokumentation i form af billeder som fremsendes straks til vores mail.

2. Reklamation over mangler ved leverancen kan ikke tages til følge, når montage heraf er påbegyndt, og varen således indgår helt eller delvis i uførte konstruktioner.

3. Såfremt der konstateres mangler, som vi vedhæfter for, og som ikke anses for at være uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering, med mindre vi foretager omlevering uden ugrundet ophold.
Hæves købet, er køber pligtig til at stille de leverede varer til vor rådighed i samme stand som de var ved leveringen.

4. Har køber ikke inden for 1 år efter modtagelsen af leverancen meddelt os, at køber vil påråbe sig skjult fejl eller mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende.

1. For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes forskriftmæssigt til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret at Boligministeriets byggestyrrelse: Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger at hans eget kontraktforhold med køber.

1. Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes kontraktmæssighed m.v., er det vor ret til at vælge om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

2. Skal sagen afgøres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort virksomheds værneting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.

Klager:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte [email protected] Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Klageportalen i Nævnenes hus


Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Nævneneshus.dk


Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/odr.

Persondatapolitik: Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 
Navn, adresse, telefon og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig:

1. Skulle dele af nærværende salgs- og leveringsbetingelser ændres ved ufravigelige lovbestemmelser herunder domstoleafgørelse, forbliver de øvrige punkter i salgs- og leveringsbetingelserne heraf uberørt.

Der tages forbehold for trykfejl.

Viborg November 2011
H.P. Ståltag ApS

1. For virksomhedens leverance gælder følgende garantibestemmelser for gennemtæring:

1.1 Polyester, MaxCoat og Plastisol belagte plader

1. sortering i Polyester
På Polyester belagte profilplader i 1. sortering yder virksomheden op til 20 års garanti, idet der samtidig henvises til nedenstående undtagelser.

1. sortering i PolyMAX Mat
På Polymax mat belagte profilplader i 1. sortering yder virksomheden op til 30 års garanti, idet der samtidig henvises til nedenstående undtagelser.

1. sortering i MaxCoat
På MaxCoat belagte profilplader i 1. sortering yder virksomheden op til 40 års garanti, idet der samtidig henvises til nedenstående undtagelser.

1. sortering i Plastisol
På Plastisol belagte profilplader i 1. sortering yder virksomheden op til 20 års garanti, idet der samtidig henvises til nedenstående undtagelser.

1.2 Aluzink

1. sortering
På profilplader i aluzink 1. sortering yder virksomheden 20 års garanti, idet der samtidig henvises til nedenstående undtagelser.

2. sortering
Der ydes garanti efter købeloven

1.3 Der ydes op til 10 års garanti på antikondens-dug og skruer.

1.4 Ved brug af befæstelses materiale, der ikke er godkendt af H.P. Ståltag ApS, bortfalder den samlede produktgaranti.

1.5 . For handelsvarer yder vor virksomhed ingen selvstændig garanti, og en i købsaftalen eller på anden måde
- tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti, 
- således at der ikke overfor os kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

2. Garanti ydes ikke - med mindre andet er skriftligt aftalt - på leverancer:
- der er anvendt i byggerier nærmere end 1500 meter fra kystlinje.
- der anvendes i stærkt basiske eller syreholdige miljøer.
- der ikke er monteret i henhold til brugs- og monteringsvejningen.
- hvor under-/overkonstruktion ikke er udført håndværksmæssig korrekt.

2.1 Der ydes ikke garanti for farveægthed i hele garantiperioden.